Toto je veřejný náhled informací z aplikace Tendry.cz. Pro co nejlepší zážitek a přístup k úplným detailům, všem otevřeným a předchozím výběrovým řízením, dostupným dokumentům atd. se přihlaste. Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy.

Obnova kanalizace a vodovodu Svojsíkova ulice

19 488 606 19,5 milionů

Zadavatel Město Veselí nad Lužnicí Dodavatel Podání nabídek 2. června 2023 10:00 Datum zveřejnění 17. května 2023 Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v obnově kanalizace a vodovodního potrubí (dále také jen „obnova“), v rámci obnovy bude propojena kanalizace a vodovod v bočních ulicích s ulicí Svojsíkova a to : S. Čecha, K. H. Máchy, B. Jablonského, Zlukovská a J. K. Tyla ve městě Veselí nad Lužnicí.

Stavební práce se nenachází v žádné památkové rezervaci ani památkové zóně a nenachází se v žádném poddolovaném ani záplavovém území. Stavbou nebudou zásadně měněny odtokové poměry lokality. V rámci obnovy však dojde k podchycení srážkových vod z uličních vpustí, napojení do nové dešťové kanalizace a svedení těchto vod do bývalého rybníka na pozemku p. č. 3525/1.

Provedenými stavební pracemi bude kanalizace jednotná, navazující splašková a vodovodní řad. Novou stavbou bude dešťová kanalizace. Veškeré provedené stavební práce budou navazovat na stávající již provedené vodohospodářské objekty.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Výzvou - zadávací dokumentací a vzorem Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy a projektovou dokumentací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., který tvoří přílohu č. 2 Výzvy.
Noví dodavatelé 🤏 Zadavatel má pouze 36 % nových dodavatelů
Dřívější dodavatelé
Odkaz na zdroj Toto info je pouze po registrované uživatele.

Dokumenty

Zadávací dokumentace a další dokumenty jsou přístupné pouze pro registrované uživatele.
Zaregistrujte se zdarma a využívejte Tendry naplno.

Chcete vědět o všech příležitostech?

Zkuste Tendry